Přihláška za člena Českého rybářského svazu

 

ČRS MO Jeseník z.s


Šumperská 127, 79001 Jeseník
IČ: 18050263

 

Přihláška
člena Českého rybářského svazu

Podepsaný/-á 
(příjmení a jméno, titul): ………………………………………………………………………

Narozen/a dne: ……………………………………

Povolání: ………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………

PSČ: …………………………

 

 

Prohlašuji, že mi nebylo uloženo kárné opatření vyloučení z ČRS nebo MRS, a nebylo proti mně ani zahájeno kárné řízení podle Stanov ČRS nebo MRS.

 

Dne: ………………………………

 

                                                                                     ..................................................................
vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

Já, níže podepsaný …………………………………….. poskytuji níže uvedené osobní údaje a souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílání informací o činnosti svazu:

e-mail:……………………………..

telefon:……………………………

 

Dne:………………………….
..................................................................                 vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

 

Nedílnou přílohou se kterou musí být každý žadatel seznámen je :

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČRS MO Jeseník z.s.

Šumperská 127, 79001 Jeseník

IČ: 1805026