Zpráva předsedy MO o činnosti výboru a stavu organizace na Výroční členské schůzi dne 6. března 2022.

   Na začátek dovolte abych nám všem popřál dobrou pracovní atmosféru, a řekl, že tato zpráva se bude týkat nejen loňského roku, ale také činnosti výboru a chodu organizace za poslední volební období. Začněme tedy tuto zprávu tím, že podám zprávu o plnění usnesení z minulé výroční členské schůze.

Výroční členská schůze, konaná 26. září minulého roku, uložila výboru následující úkoly:

A. Na stránkách naší organizace aktualizovat údaje o činnosti organizace, počtu členů i zarybňování a o produkci líhně.

Zde musím přiznat, že aktualizování stránek neprobíhá úplně hladce. V loňském roce prodělal správce našich www stránek velmi vážné onemocnění, které ho velmi omezilo v jeho práci. V současné době hledáme někoho kdo mu bude pomáhat a případně správu stránek převezme. Bude určitě velkým úkolem nového výboru aby naše stránky „naplnili informacemi“.

B. Požadavek na funkcionáře aby byli přítomni na členské schůzi, obzvláště ty, kteří předkládají zprávy.

Toto se týkalo hlavně ekonomické stránky chodu organizace. Musím zde říci jednu věc. Naše účetní Simona Marečková již není členkou organizace a účetnictví vykonává externě. Jelikož nemáme ve výboru obsazenu funkci ekonoma, tak je vždy zvána na jednání výboru ohledně finančních záležitostí. Na schůzi jsou tedy přítomni funkcionáři.

C. Zintenzivnit kontroly rybolovu na rybníku Bobrovník.

V loňském roce jsme navýšili počet lidí s oprávněním kontrolovat na rybníku Bobrovník. Také jsou pověření kontrolou členové výboru. Je jasné, že tento úkol směřoval hlavně k letním měsícům a jelikož mezi loňskou VČS a letošní ještě nebylo léto, tak věřím, že tato opatření se projeví hlavně v letních měsících.

Dále budu pokračovat vlastní zprávou, která se bude týkat chodu organizace v loňském roce..

Chod a řízení MO zajišťoval výbor zvolený na výroční schůzi 11. března 2018.
V současné době má výbor 8 členů a pracuje v tomto složení:

Michal Ondruch – předseda
Petr Grešák – jednatel
Pavel Pupík – hospodář
Jiří Švub strš. – rybniční referent a pokladní
Petr Latzel – vedoucí mládeže
Jan Winiarski - místopředseda, vedoucí RS a evidence členů
Josef Chaloupka – líhňař
Martin Chaloupka – zástupce hospodáře, vedoucí brigád

V Dozorčí komisi pracují tito členové:
Jiří Lašák - předseda
Vít Zaorálek – člen
Jiří Taláček – člen
Marek Arabasz - člen

Výbor se v minulém roce sešel kvůli covidovým omezením jen 8x, účast byla 88%. Schůzí se rovněž zúčastňoval předseda DK Jiří Lašák a na pozvání účetní Simona Marečková.

Před shrnutím práce výboru v loňském roce se v krátkosti podívám na nějvětší výzvy celého čtyřletého volebního období.

    V roce 2018 jsme čelili nové administrativní zátěži v podobě GDPR. Toto nejvíce řeší jednatel a současná legislativa je v tomto ohledu skutečně náročná. Také jsme dořešovali situaci ohledně otravy ryb na líhni, kdy se podařilo uspět a dostali jsme odškodnění od pojišťovny viníka. Kromě tohoto jsme řešili havárii cisterny v Adolfovicích a následné zamoření Bělé mletým vápencem.<br>

    Rok 2019 byl relativně klidným rokem, jedinou větší věcí byla možnost pronájmu Helenčina rybníku v Mikulovicích, kde jsme se žel neshodli na výši nájmu a také jsme změnili formát 24hodinového závodu na Bobrovníku tak abychom zapojili i naše dětské členy.

   V roce 2020 jsme se potkali s covidem, který na další dva roky výrazně ochromil celou republiku a také do určité míry i rybaření a práci výboru. VČS jsme byli schopni uspořádat s omezeními a i rybolov byl omezován. Také jsme zkušebně zavedli lov na rybičku na Bobrovníku se záměrem určité redukce dravých ryb. Stav obsádky na Bobrovníku nadále sledujeme a záměrem je vyváženost a dobrá skladba obsádky jak v dravcích, kaprech, tak i v bílé rybě.

   V roce 2021 jsme se i nadále potýkali s covidem, což výrazně ovlivnilo výdeje povolenek, VČS a i další aspekty práce výboru. Kromě toho se v létě prohnala řekou Bělou povodeň, která v horním toku dosáhla 3. stupně, prakticky zlikvidovala obsádku Bělé 2 a také způsobila zanesení přítoku na líheň. Toto mělo za důsledek, že jsme museli neplánovaně vysadit do Bělé všechny duháky co jsme měli na líhni a tak jsme přišli o jeden ročník duháka. Ke konci roku zemřel Standa Dvořáček, který naprogramoval a i servisoval náš evidenční a výdejový systém. Toto vzhledem k jeho znalosti daného programu přineslo velmi vážné komplikace jak při uzavírání roku, tak při výdejích. V současné době jsme domluveni s novým programátorem, který na základě práce Standy Dvořáčka buduje nový systém.

Vlastní práce výboru v loňském roce, tedy vedení naší organizace, se jako předcházející období dělila do několika úseků:

   Na prvním místě bych uvedl zajišťování chodu organizace. Průběžné úkoly, jako výdeje, sumarizace povolenek, vyřizování různých povolení, vypracovávání výkazů – které se množí jako houby po dešti, a další běžná agenda jako třeba 24hodinový závod na Bobrovníku. O covidu a jeho omezeních jsem už mluvil, takže se k tomu již dále nebudu vyjadřovat. Jen vyjádřím naději, že se snad už covid přesune do sezónních respiračních onemocnění a už nás nebude tak omezovat.
   Dále bych zde asi oslovil naše fungování v rámci Města Jeseníku, a také dalších státních orgánů. Naše vztahy s Městem Jeseník jsou standardní.
   Další důležitou částí práce výboru je fungování v rámci ČRS. V loňském roce se podařilo dotáhnout jeden vážný rozpor, který jsme s VUSem měli a to dle našich představ. V krátkosti se jednalo o proplacení zarybnění pstruhových revírů a mohu říci, že všechny faktury byly zaplaceny.
   Další činností je zajišťování chodu líhně. Více k produkci řekne hospodář. Už dříve zmiňovaná povodeň nás omezila v chovu duháka a také jsme vloni čelili velmi nepříznivé situaci s výtěrem lipana. Podařily se odlovit slovy 2 generačky lipana a tak jsme byli donuceni dovézt plůdek lipana pro to abychom měli co odchovávat. Uvidíme, jak to bude s generačním lipanem v letošním roce.
   Důležitou součástí života naší organizace je i výchova nové generace. O tomto se dozvíte více v samostatné zprávě, takže já jen krátce. Patří náš dík všem, kteří obětují svůj čas tomu aby děti měly možnost si zamilovat rybaření. Myslím, že práce lidí, kteří se dětem věnují je na dobré úrovni a přináší dobré ovoce v mladých rybářích. Jak jsem již řekl, za to patří dík těm, kteří se jim tak obětavě věnují.
   Samostatnou kapitolu tvoří úsek zarybňování revírů, který samozřejmě členskou základnu zajímá nejvíc. Samostatně o tom podá zprávu hospodář p. Pupík. Jen bych poznamenal, že kromě tzv. vysazovací povinnosti podle dekretu Mze, bylo toto vysazování, jak je naším zvykem, významně posilováno z vlastního rozpočtu MO, a to jak na MP revírech, tak na P.
Nyní k vlastním úlovkům.
   Kvůli změnám v sumarizaci při VUSu jsme zatím nedostali celkovou sumarizaci úlovků na našich revírech. O zarybňování revírů a výrobě násad bude hovořit hospodář P. Pupík. Dále výbor navrhuje členské schůzi ponechat stávající čísla, tedy povinnost ve výši 12 hodin, nebo fin. náhrada 80Kč na 1hod. V porovnání s jinými MO jsou tato čísla průměrná. Žádám, aby návrhová komise tento návrh zakotvila do návrhu usnesení. Dovolte abych zde předal nejen výhled do nového roku a jeho úkolů, ale také dlouhodobější výhled ohledně toho s čím se nově zvolený výbor bude potýkat. V první řadě to bude modernizace našeho organizačního systému. Jak jsem řekl, už se na tom pracuje, ale bude to na delší dobu. Dále pak Rada ČRS plánuje radikální změnu stanov a to hlavně v oblasti sjednocení a úpravy členských příspěvků – tak uvidíme. Dále pak Rada svazu připravuje tzv. RIS – rybářský informační systém, což by měl být systém fungující jak na počítačích, tak i na chytrých mobilech a měl by postupně zahrnovat všechny aspekty rybářského života, od organizačních, přes zarybňovací, výdeje a i kárná řízení a to od nejvyšší po nejnižší úroveň ČRS, také by výhledově měl být dostupný členům, kdy by to mělo směřovat až i k elektronickým legitimacím, povolenkám, online vyplňování sumářů atp. Je to velká věc, už vypsali výběrové řízení na zhotovitele a upřímně sám se toho trochu obávám. Dále jsou zde snahy o změny organizace ČRS, který je slovy některých funkcionářů rady „socialistickým skanzenem“ a také přehodnocení cen povolenek, které často neodráží náklady. Takže se toho chystá hodně a vypadá to, jako že je před ČRS náročné období.

Na úplný závěr dovolte abych poděkoval všem funkcionářům, členům DK, RS, vedoucím kroužku a všem ostatním, kteří přikládají ruku k dílu pro zdárný chod naší organizace a rozvoj rybaření v našem krásném okrese. Děkuji

Děkuji za Vaši pozornost, Petrův zdar!