Výroční členská schůze 2020.


Na výroční členskou schůzi bylo pozváno 381 členů MO ČRS Jeseník. Schůze se zúčastnilo 23 členů. Dle stanov ČRS, článku 21, odstavec 2, písmeno b, byla schůze usnášení schopná.

Usnesení z Výroční členské schůze MO Jeseník dne 28.června 2020.

1. Členská schůze bere na vědomí zprávu Dozorčí komise.

2. Členská schůze schvaluje:
  a. Zprávu o plnění rozpočtu organizace za rok 2019 a plán rozpočtu na rok 2020
  b. Zprávu o činnosti výboru a stavu organizace za minulý rok.
  c. Zprávu o výrobní činnosti v roce 2019 a plán na rok 2020, zprávu za minulý rok a plán práce brigádnické činnosti,
      zprávu o činnosti ryb. kroužků a práci s mládeží a zprávu o stavu a práci Rybářské stráže.
  d. Ponechání stávající výše pracovní části členského příspěvku 12 hod. a finanční náhrady 80 Kč za hodinu.
  e. Jako delegáta na jarní konferenci Územního svazu p. Michala Ondrucha a jako náhradníka p. Pavla Pupíka
  f. Kooptaci p. Marka Arabasze za člena dozorčí komise.

3. Členská schůze ukládá výboru MO:
  a) delegát na konferenci bude prosazovat neschválení 15cm nástražní rybky a neschválení úprav stanov:
     zrušení brig. povinnosti a nahrazení této centrálním příspěvkem

Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.